De afwezigheden

Omdat kinderen van de gewone basisschool leerplichtig zijn, gelden strikte regels betreffende afwezigheid. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn. Toch vinden wij het ook voor kleuters belangrijk dat ze regelmatig naar school komen. De kleuterjuffen stellen het daarom op prijs dat ze op de hoogte worden gebracht als een kleuter afwezig is.

Wegens ziekte

 • Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.
 • Is een kind drie of minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan volstaan de afwezigheidsverklaringen die je in de agenda of in het heen- en weerschriftje vindt. Zo’n briefje van de ouders kan slecht 4 keer per schooljaar.

Let op! Bij een afwezigheid die het weekend overbrugt, moeten de zaterdag en zondag meegeteld worden!

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk door een telefoontje, mail of persoonlijke melding en bezorgen het attest of briefje aan de klasleerkracht. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.
 

Van rechtswege gewettigde afwezigheden

In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directeur.

 • Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als het kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind.
 • Het bijwonen van een familieraad.
 • De oproeping of dagvaarding voor de jeugdrechtbank.
  (bv. In het kader van een echtscheiding)
 • Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van bijzonder jeugdzorg.
 • De onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door staking van het openbaar vervoer, overstroming, …).
 • Het beleven van feestdagen die inherent zijn door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestantsevangelische godsdienst). De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties.
   

Problematische afwezigheden

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 10 halve kalenderdagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve dagen problematische afwezigheden verwittigt de school het Agentschap voor Onderwijsdiensten.