Visie

Een school is een onderwijs- en opvoedingsgemeenschap. Daarmee zeggen we duidelijk dat er ook in onze school geleerd en geleefd wordt. De school stelt zich tot taak een kind in alle facetten van zijn persoon te vormen.

We benaderen een kind vanuit een pedagogische invalshoek zodat we meewerken aan de ontwikkeling van het hoofd, het hart en de handen van elk individu.

In de kleuterafdeling en in de lagere school werken we aan een stevige basis, een fundament voor verdere ontwikkeling. Taal, wiskunde, godsdienst, wereldoriëntatie, bewegingsopvoeding, opvoeden tot verkeersveiligheid, de domeinen van muzische vorming en leren leren  komen volgens de leerplannen aan bod. Deze vormen het curriculum waaraan we als gesubsidieerde vrije basisschool werken.

De ontwikkelingsdoelen (kleuter) en de eindtermen (lager) bepalen dat een kind aan het einde van zijn “basisschool”-loopbaan een omschreven pakket doelen bereikt heeft.
Als Zonnetuin willen we die leerinhouden nauw doen aansluiten bij de leefwereld van het kind.

Meer zelfs, onze belangstellingspunten, thema’s en projecten brengen de realiteit in de school. Ze vormen de onuitputtelijke bron van ons leren. We willen ons op een sportieve, milieuvriendelijke, creatieve en actieve manier laten kennen! Onze school wil deelnemen aan het dagelijks leven en de actualiteit. We willen met een kritisch-open  houding in de werkelijkheid staan. We houden een vinger aan de pols. Onze leerinhouden willen we richten op leren voor het leven. We willen onze kinderen houdingen en vaardigheden aanbieden die ook bruikbaar blijven buiten de schoolpoort.

Als school hebben we oog voor het totale kind en willen wij het laten opgroeien tot een sociaal voelend persoon. Waarden als respect, tact, eerbied, beleefdheid en verdraagzaamheid voor anderen en het andere zijn niet weg te denken.
Met kritische zin leren samenwerken, samenleven, verantwoord denken en handelen in harmonie met onze multiculturele samenleving is noodzakelijk. Met open geest, leergierig en nieuwsgierig vernieuwingen en nieuwe situaties verwerken, is een houding, een attitude die zich in deze blitse samenleving opdringt. Een scheppende creativiteit aan de dag leggen om met verantwoordelijkheid te helpen meebouwen aan de samenleving van vandaag en morgen, zowel binnen als buiten de schoolmuren, is ons eigen.
We willen kinderen helpen in hun groei naar zelfstandigheid en weerbaarheid zodat ze bestand zijn tegen en openstaan voor een nieuwe/andere wereld.

Als leerkrachten willen we het waardevolle en unieke in elk kind ontdekken en aandacht hebben voor het broze en fragiele gevoelsleven van elk kind. In onze basisschool willen we elk kind de kans geven om zich als individu te ontwikkelen. We helpen elk kind bij het zoeken naar de mogelijkheden van zijn eigen kennen en kunnen; de onvermoede talenten maar ook de grenzen en beperktheden.

Bij ons krijgt elk kind een plaats op ‘de eerste rij’. We willen het doen groeien in een behaaglijke nestwarmte, een vertrouwen geven van ‘falen-mag’. Onze school wil méér zijn dan de som van zoveel individuutjes. Het is een school met een (open) hart waarvoor we allen samen verantwoordelijk zijn. Waar we mogen ervaren dat soberheid en het ‘gratuite’ deugd doen en dat vriendschap en trouw geen dode begrippen zijn.
Een school waar we momenten van euforie of intens verdriet mogen en kunnen delen, elkaars kleine kanten accepteren, elkaar waarderen en liefhebben. Aandacht voor elkaar, de ‘zwakkeren’ in het bijzonder, mag geen holle slogan zijn.

Daarom willen we leerkracht-mensen zijn waaraan onze uitgevlogen kinderen met deugd, warmte en respect terugdenken. We willen hen een schooltijd geven waaraan ze jaren later met trots en een beetje weemoed kunnen terugdenken.

Als opvoeding- en onderwijsgemeenschap willen we ons ook heel duidelijk profileren als deel van de geloofsgemeenschap. Gegroeid uit en doorweven met ons christelijk geloof, kiezen we ervoor om een herkenbare katholieke school te zijn met een opdracht in onze multireligieuze en multiculturele samenleving. Mogen heel ons zijn en handelen doordringen worden van Jezus’ Blijde Boodschap.

We proberen die dan ook door ons voorleven en getuigenissen dag na dag door te geven. Daarom krijgen christelijke symbolen een plaats, maken we werk van aangepaste pastorale animatie, van gebedsmomenten en sacramentele vieringen. We willen, met vallen en opstaan, Gods droom met de mensen stukje bij beetje waar maken en uitdragen.
 

Vanuit deze visie durven  wij samen dromen:

 

Getuigen van onze HOOP
KINDEREN, kiemkracht voor morgen